PRIVĀTUMA POLITIKA

iepazīsties ar to šiet

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. Yourdaisystore.com apmeklēšanas un izmantošanas laikā var tikt izmantota informācija, kas satur personas datus:

• iegūstot personas datus tiešā veidā;

•netieši, iegūstot informāciju

1.2. Apmeklētāju personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, tiek izmantoti organizatoriski un tehniski līdzekļi, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

1.3. Apmeklētājs piekrīt un atļauj reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Apmeklētāja personas datus.

1.4. Uzņēmums “Daisy The Flower” nodrošina Apmeklētāju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Uzturētāja partneriem, kas nodrošina yourdaisystore.com preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Yourdaisystore.com veic iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos un tehniskos), lai aizsargātu Apmeklētāju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kurus pārvalda yourdaisystore.com

1.6. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos.

1.7. Apmeklētāju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

2. CITI NOTEIKUMI

2.1. Izmantojot Interneta veikalu yourdaisystore.com,apmeklētājs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem.

2.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku.

2.3. Yourdaisystore.com saglabā tiesības izpaust Interneta veikala apmeklētāju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

2.4. Yourdaisystore.com darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.